Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Apparaten
De apparaten waarop Content afgespeeld kan worden, zoals deze zijn vermeld op de Website.

Content
De producten op Scapino Streamt te weten VOD (Video On Demand) en Livestream events.

Dienst
De streamingdienst van Stichting Scapino Ballet Rotterdam, genaamd Scapino Streamt, die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen afnemen, na betaling en uitsluitend voor eigen gebruik onder onderstaande Voorwaarden.

Gebruiker
De natuurlijke persoon die een Scapino Streamt-account heeft aangemaakt bij Scapino Streamt.

Gebruiksduur
De bij de Content aangegeven tijd waarbinnen de Gebruiker de Content kan bekijken. Dit geldt enkel bij zgn. ‘on demand’ Content.

Klantenservice
De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op: https://streaming.scapinoballet.nl/support.
De klantenservice is bereikbaar via het contactformulier op de website, of telefonisch.

Livestream event
Een voorstelling, deel daarvan of ander gerelateerd product dat online wordt uitgezonden middels livestreaming. De Gebruiker kan deze Content enkel zien op de door Scapino Streamt vastgestelde datum en aanvangstijd.

Partijen
Scapino Streamt en de Gebruiker samen.

Profiel
Informatie over de Gebruiker zoals voornaam, achternaam, adres.

Scapino Streamt-Account
De persoonlijke registratie via het Scapino Streamt Account waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot de Dienst. Naast de gebruikersnaam en het wachtwoord bevat het Scapino Streamt Account het Profiel van de Gebruiker.

Transactie
Het gezamenlijke besluit van partijen tot het aangaan van een rechtsverhouding waarbij Scapino Streamt toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen zoals opgenomen in deze voorwaarden, toegang tot Content te leveren tegen een door Gebruiker te verrichten tegenprestatie, bestaande uit betaling van een bedrag aan Scapino Streamt.

Scapino Streamt
Stichting Scapino Ballet Rotterdam, statutair gevestigd aan de Eendrachtsstraat 8, 3012 XL te Rotterdam (KVK 41198360).

(VOD) Video On Demand
Voorstellingen (of delen daarvan) die aangeboden worden om tegen betaling te bekijken tijdens een vastgestelde Gebruiksduur. VOD Content is op elk, door de Gebruiker te bepalen, tijdstip of dag te bekijken, mits het binnen de Gebruiksduur is.

Voorwaarden
De onderhavige Gebruikersvoorwaarden die op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing zijn.

Website
De Website van de Dienst van Scapino Streamt, te vinden op https://streaming.scapinoballet.nl.

ARTIKEL 2: HET AANMAKEN VAN EEN SCAPINO STREAMT-ACCOUNT

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de gebruiker een account aan te maken bij Scapino Streamt.

2.2 Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen zich registreren.

2.3 Door in te loggen in het Scapino Streamt-Account bij Scapino Streamt kan Gebruiker de bestelde voorstellingen bekijken.

2.4 Gebruiker dient bij het aanmaken van een Scapino Streamt-Account op de website zijn e-mailadres als gebruikersnaam op te geven en een uniek wachtwoord te kiezen. Bij het aanmaken van een Scapino Streamt-Account wordt om persoonlijke gegevens van de Gebruiker gevraagd, zoals voornaam, achternaam en adres.

2.5 Gebruiker zal zijn wachtwoord en gebruikersnaam strikt geheimhouden en niet aan derden bekend maken. Elke transactie die via het Scapino Streamt-Account wordt gedaan wordt geacht te zijn gedaan door de Gebruiker of met goedkeuring van de Gebruiker. Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het Scapino Streamt-Account of het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico voor de Gebruiker tenzij dit gebruik aan Scapino Streamt kan worden toegerekend.

2.6 Scapino Streamt kan additionele voorschriften voor onder meer het Gebruik van de Dienst vaststellen. Deze additionele voorschriften worden op de Website geplaatst en kunnen gewijzigd worden. Gebruiker is gehouden deze voorschriften zorgvuldig na te leven.

2.7 Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacystatement van Scapino Ballet Rotterdam van toepassing zoals dat is gepubliceerd op de website, met als toevoeging dat geanonimiseerde data kan worden gedeeld met de Gemeente Rotterdam voor onderzoeksdoeleinden. Scapino Streamt is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

ARTIKEL 3: SCAPINO STREAMT AANKOOP

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst van Scapino Streamt dient de gebruiker zich een Profiel aan te maken en de betaling van Content succesvol af te ronden. Hierna krijgt de Gebruiker toegang tot de betreffende Content gedurende de Gebruiksduur of, in het geval van een Livestream event, op de vastgestelde datum en aanvangstijd.

3.2 Bij VOD Content gaat de Gebruiksduur in op de datum en tijd waarop de Gebruiker de bestelde Content heeft afgerekend. Na het aflopen van de Gebruiksduur heeft Gebruiker geen toegang meer tot de betreffende Content.

3.3 Instructies over toegang tot de Content worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Gebruiker heeft opgegeven in zijn of haar Profiel. Scapino Streamt zal het door Gebruiker opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.

3.4 De Gebruiker dient voordat hij zijn bestelling bevestigt goed te controleren of de juiste Content is gereserveerd. Gebruiker dient bij het maken van de bestelling of reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken.

3.5 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

3.6. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op Tickets.

ARTIKEL 4: DE CONTENT

4.1 De beschikbare Content op de Dienst zal voortdurend variëren. Scapino Streamt behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

4.2 De Content wordt aangeboden onder vermelding van de door licentiegevers van Scapino Streamt vastgestelde leeftijds- en inhoudsclassificaties tenzij deze licentiegevers dergelijke classificaties niet hebben vastgesteld. Door een Transactie aan te gaan verklaart de Gebruiker tenminste de voor deze specifieke Content de vereiste leeftijd te hebben.

4.3 Sommige Content zal (tevens) beschikbaar zijn in HD of UHD. Dergelijke content kan uitsluitend in deze beeldkwaliteit worden bekeken op apparaten die deze technische specificaties ondersteunen en via een internetverbinding die hiervoor voldoende capaciteit heeft. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat HD-Content en/of UHD-Content kan worden afgespeeld op een apparaat van de Gebruiker en dat de capaciteit van de internetverbinding van de Gebruiker voldoende is voor deze Content.

ARTIKEL 5: GEBRUIK VAN DE DIENST EN ONTBINDINGSRECHT VAN DE GEBRUIKER

5.1 Een Transactie tussen de Gebruiker en Scapino Streamt komt tot stand zodra de Gebruiker Content heeft afgerekend. Het recht op toegang tot Content ontstaat nadat Scapino Streamt de betaling voor de Content heeft ontvangen.

5.2 De gebruiker ontvangt een afschrift van de transactie via het opgegeven e-mailadres.

5.3 Tenzij anders overeengekomen vangt de levering van Content aan zodra betaling door Scapino Streamt is ontvangen.

ARTIKEL 6: PRIJZEN, BETALING EN CONDITIES

6.1 Alle door Scapino Streamt gepubliceerde prijzen zijn in euro’s en inclusief het in Nederland geldende btw-tarief, tenzij anders vermeld.

6.2 Totdat een transactie is voltooid behoudt Scapino Streamt zich het recht voor om prijzen voor Content op ieder tijdstip te wijzigen. Scapino Streamt biedt geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbieding nadat de Transactie is voltooid.

6.3 De verschillende betalingswijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente mogelijkheden staan vermeld op de Website.

6.4 Indien de Gebruiker met enige betaling in gebreke blijft, bijvoorbeeld wanneer Scapino Streamt niet in staat is om de uitstaande bedragen te innen, is Scapino Streamt, al dan niet via derden, gerechtigd de betreffende betalingen te (doen) incasseren, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente daarover, alsmede de gemaakte en te maken buitengerechtelijke kosten.

6.5 Gebruiker is pas gekweten van zijn betalingsverplichting indien het verschuldigde bedrag door Scapino Streamt onvoorwaardelijk is ontvangen.

6.6 Gebruiker geeft Scapino Streamt toestemming om, al dan niet via derden, alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden via de door de Gebruiker gekozen betaalwijze.

6.7 Scapino Streamt maakt onder andere gebruik van het betaalsysteem van Mollie B.V. om betalingen te verwerken. Mollie B.V. heeft een vergunning voor betaaldienstverlening van De Nederlandsche Bank N.V. Indien de gebruiker Ideal, Mastercard of VISA als betaalmethode selecteert gaat de gebruiker een facturatieovereenkomst aan met Stichting Scapino Ballet Rotterdam, te zien als de afhandelende partij van Scapino Streamt.

ARTIKEL 7: LICENTIE

7.1 Door een Content af te nemen van Scapino Streamt komt er een transactie tussen Gebruiker en Scapino Streamt tot stand waarbij Gebruiker, na betaling met betrekking tot de Content van Scapino Streamt een beperkte, niet-exclusieve, niet overdraagbare, niet sub-licenseerbare licentie verkrijgt om de Content conform de Voorwaarden, uitsluitend in huiselijke kring (tenzij anders overeengekomen) in Nederland op een apparaat te bekijken.

7.2 Al het gebruik van de Content anders dan in de overeenkomst omschreven of expliciet overeengekomen, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content.

7.3 Mede omdat Scapino Streamt voor het aanbieden van Content afhankelijk is van haar licentiegevers en ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, behoudt Scapino Streamt zich het recht voor om op ieder tijdstip (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. Scapino Streamt noch de licentiegevers van Scapino Streamt zullen aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker of derden wanneer Scapino Streamt dat recht uitoefent. Voor zover mogelijk zal Scapino Streamt de Gebruiker hierover vooraf informeren.

7.4 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om, tenzij expliciet anders overeengekomen, de Content openbaar te maken anders dan in huiselijke kring, of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken, of de Content op enige wijze op te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derde.

7.5 Gebruiker is gehouden om ten aanzien van de Content steeds in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden en geldende wettelijke regels, waaronder maar niet beperkt tot regels ten aanzien van intellectuele eigendom. Indien geconstateerd wordt dat Gebruiker in strijd met de Voorwaarden en/of geldende regels handelt en/of Content zonder voorafgaande schriftelijke toestemming openbaar maakt, ter beschikking stelt aan derden en/of distribueert zullen alle kosten en schade, waaronder maar niet beperkt tot materiële en immateriële schade op de Gebruiker worden verhaald. Gebruiker zal tevens worden uitgesloten van ieder gebruik van de Dienst.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) de Dienst en de Website – met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de Content, redactionele inhoud en de scripts en de software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren – berusten bij Scapino Streamt en/of de licentiegevers van Scapino Streamt. Gebruiker mag de Dienst en de Website op geen enkele wijze gebruiken anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met deze Voorwaarden. Geen enkel deel van de Content mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden of expliciet vooraf schriftelijk overeengekomen.

8.2 Scapino Streamt verklaart dat zij van rechthebbenden op de Content de nodige toestemming heeft verkregen om aan Gebruiker de in artikel 8 toegezegde licentie te verlenen.

8.3 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Transactie of anderszins intellectuele eigendomsrechten van Scapino Streamt of haar licentiegevers overgaan op Gebruiker. Alle door Gebruikers opgevraagde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van Scapino Streamt of haar leveranciers/licentiegevers.

8.4 De Content bevat technische beveiligingen, aangebracht door Scapino Streamt en/of haar licentiegevers om de Content te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de Voorwaarden. Het is Gebruiker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om:

De Content of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub-)licenseren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot het delen van de Content door het verstrekken van de daartoe benodigde gegevens;

Te (proberen om) de versleuteling en/of de beveiliging van de (doorvoer van) Content en/of computerbestand en/of de software waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de Content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens Scapino Streamt aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen;

De Content aan te passen, veranderen, vertalen of afgeleide werken van de Content te vervaardigen;

Het bestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te de-compileren, kopiëren, verveelvoudigen of aan te passen om achter de beginspecificaties van het systeem of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat;

De Content en/of het bestand waarmee de Content wordt aangeboden aan Gebruiker te verveelvoudigen of te ‘branden’ op een fysieke drager, zoals maar niet beperkt tot Cd’s, Dvd’s, Blue Ray, USB-sticks etc. of welke andere in de toekomst te ontwikkelen fysieke dragers.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Scapino Streamt sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Dienst en Website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Scapino Streamt. Scapino Streamt verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van de Gebruiker. De minimale functionaliteiten en vereisten voor het afspelen van Content zijn weergegeven op de Website. In geen geval zullen licentiegevers van Scapino Streamt aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de Content om welke reden dan ook.

9.2 Scapino Streamt kan niet garanderen dat de Content voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen die Gebruikers ten aanzien van die Content kunnen hebben op grond van haar marketinguitingen zoals trailers, synopsis etc. In geen geval zullen Scapino Streamt en/of haar licentiegevers aansprakelijk zijn voor het feit dat Content niet voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen ten aanzien van deze Content.

9.3 Ieder aanbod van Scapino Streamt, waaronder maar niet beperkt tot het aanbod Content ter beschikking te stellen, via de Dienst, op haar Website of anderszins, is vrijblijvend. Zie tevens hetgeen vermeld is onder artikel 4.1.

9.4 Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden door Scapino Streamt ten gevolge van gebruik van Content in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden.

9.5 Scapino Streamt is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van Mollie Payments, de partij die de betalingen in verband met de Transactie verwerkt, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de zijde van Scapino Streamt.

9.6 Onverminderd hetgeen bepaald is in dit artikel dient de Gebruiker eventuele klachten of vermeende aanspraken te allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, schriftelijk kenbaar te maken aan de Klantenservice. Indien en voor zover Scapino Streamt, op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Scapino Streamt voor het verlenen van haar Diensten van Gebruiker heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Scapino Streamt in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienst op te schorten, dan wel de overeenkomst inhoudende de Transactie zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Scapino Streamt gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming die niet aan Scapino Streamt kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 11: BEËINDIGING

11.1 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden houdt, of Scapino Streamt het aannemelijk acht dat Gebruiker zich daar niet aan houdt, heeft Scapino Streamt het recht om, geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving:
De Transactie te annuleren, waarbij Gebruiker aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van de Transactie of eerdere Transacties verschuldigd is geworden en/of
De licentie als genoemd in artikel 8 te doen beëindigen; en of
De toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.

11.2 Scapino Streamt behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de Transactie of de Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid jegens Gebruiker of derden. Voor zover mogelijk zal Scapino Streamt Gebruiker vooraf informeren over een wijziging, opschorting of stopzetting van de Transactie of de Dienst.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

12.1 Deze voorwaarden zijn, bij uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Scapino Streamt ten aanzien van de Dienst, Transacties inbegrepen.

12.2 Door gebruik te maken van de Dienst door onder meer, maar niet beperkt tot het aangaan van een Transactie of het registreren op de Website, aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

12.3 Scapino Streamt behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden.

12.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

13.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Gebruiker en Scapino Streamt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.


Hoe kunt u contact opnemen met Scapino Ballet Rotterdam?

Scapino Ballet Rotterdam
Eendrachtsstraat 8
3012 XL Rotterdam
streaming@scapinoballet.nl